Условия за използване

1) Споделяне на галерии и проекти

Saal Digital Fotoservice GmbH (Saal Digital) предоставя възможност на потребителите да качват файлове с изображения в галерии. Освен това проектите, създадени с файлове с изображения, могат да бъдат качвани или запазвани. Потребителите могат да представят галерии и/или проекти публично или със защита с парола, което да ги направи изцяло или частично публично достъпни, както и с възможност за достъп от трети страни в интернет. Възможно е и представяне на галерии и проекти с цел продажба.

Saal Digital си запазва правото да отменя или изтрива публикувани отделни галерии, проекти или изображения, без да дава обяснение за това.

2) Предоставяне на права

С публикуването на галерия или проект потребителят предоставя на Saal Digital правото да предоставя достъп до файловете с изображения чрез интернет, да ги предава и изпраща, като с представянето им за продажба потребителите също така предоставят на компанията Saal Digital правото да възпроизвежда файловете с изображения, да изработва снимки или подобни снимкови материали и да ги продава.

3) Интелектуална собственост

Потребителят потвърждава, че притежава правата върху изображенията в публикуваните галерии и/или галериите, активирани за продажба, както и че изображенията не са защитени от търговски марки, патенти или авторски права на трети страни.

Ако на изображенията са представени личности, чиято самоличност може да бъде установена, потребителят следва да получи валидно и обвързващо разрешение за ползване на модела от всички съответни страни, което по същество е сходно с разрешението за ползване на модел на Saal Digital, разрешаващо правата на използване, предвидени в настоящото Споразумение във връзка с такова съдържание, като потребителят следва да запази оригинала от това разрешение и при поискване да предостави копие от него на Saal Digital.

Ако на изображенията са представени сгради или имоти, самоличността на чийто собственик може да бъде установена, потребителят се съгласява да получи валидно и обвързващо разрешение за ползване на сградата за снимковия материал, което по същество е сходно с разрешението за ползване на сграда на Saal Digital, доколкото може да се изисква такова разрешение от страна на собственика на съответния имот за разрешаване на цялостното използване, включително и за търговски цели, като потребителят следва да запази оригинала от това разрешение и при поискване да предостави копие от него на Saal Digital.

4) Възнаграждение

Saal Digital се ангажира да изплаща възнагражденията в рамките на 30 дни след края на всеки месец, в който е извършена продажба. Плащането се изчислява въз основа на нетната сума без разходите за доставка. Условията, които са в сила понастоящем, са показани в профила на потребителя.

5) Отговорност

Saal Digital носи отговорност за щети в случай на нарушение на основните договорни задължения, липса на гарантирани характеристики и претенции от клиент съгласно Закона за вреди, причинени от стоки. В допълнение, Saal Digital носи отговорност само за щети в случай на умишлено действие или груба небрежност от страна на Saal Digital и упълномощените представители на компанията. Saal Digital не носи отговорност за косвени, последващи или нетипични щети от какъвто и да било тип. Това се отнася и за обезщетения за пропуснати ползи, пропусната възможност за употреба или нематериални ценности.