Коментари

Коментари

Можете да конфигурирате и разрешите коментари в галериите си, което ви позволява да получавате обратна връзка от клиентите си директно за снимките си. За да активирате коментарите в дадена галерия, трябва да отворите настройките на галерията. След като я активирате, ще се появят нови опции.

Gallery settings

По подразбиране опцията Публикувай коментари ръчно е деактивирана, което означава, че коментарите, направени в галерията ви, се публикуват автоматично. Ако активирате тази опция, ще получавате имейл за всеки направен коментар и ще трябва да потвърдите всеки коментар, за да бъде публикуван.
Можете да разрешите да се правят коментари върху самите коментари, както и да разрешите коментарите да бъдат харесвани. Когато изберете най-подходящите за вас опции, щракнете върху Запазване. Моля, обърнете внимание, че галерията трябва да бъде споделена, за да могат потребителите да оставят коментари. Ако отворите споделената връзка на вашата галерия и изберете снимка, ще видите, че е наличен бутон за коментар.

Comments button in gallery

В Галериите, ако отворите галерията, в която сте активирали коментарите, ще видите с един поглед кои снимки са били коментирани.

Comment notification icons

Ако изберете снимка с коментар и щракнете върху бутона за коментари, ще можете да ги прочетете и да ги изтриете, ако е необходимо.

Comment on photo